Chính sách hoa hồng chi tiết cho từng sản phẩm/dịch vụ áp dụng cho chương trình Đại Sứ TomoKid (Cộng Tác Viên liên Kết (affiliate)) tại Hệ Thống Đào Tạo Tomokid

1. Các sản phẩm ĐƯỢC áp dụng trong chương trình Đại Sứ Tomokid (Affiliate)

Mức hoa hồng mặc định với các sản phẩm/dịch vụ: 20% giá trị khách hàng thanh toán.

Mức hoa hồng phía trên là mặc định khi tạo tài khoản Cộng Tác Viên tại Hệ thống Tomokid. Mức hoa hồng nhận được đối với mỗi sản phẩm dịch vụ được thể hiện chi tiết bên dưới:

(Chỉ những sản phẩm có trong danh sách chi tiết hoa hồng bên dưới mới được tính hoa hồng cho người giới thiệu. click vào từng sản phẩm để xem chi tiết % hoa hồng.)

Lưu ý: hoa hồng sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên tỷ lệ hoa hồng chi tiết của từng sản phẩm/dịch vụ là số 1. Sau đó mới xét tới tỷ lệ hoa hồng mặc định (mức chung) là thứ 2. Điều đó có nghĩa, nếu hoa hồng chi tiết của từng sản phẩm nhỏ hơn 20% hay lớn hơn 20% thì cũng sẽ tính theo mức hoa hồng chi tiết của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm nào không có tỷ lệ hoa hồng chi tiết thì sẽ áp dụng theo tỷ lệ chung là: 20% trên giá trị khách hàng thanh toán.

2. Các sản phẩm KHÔNG ÁP DỤNG cho chương trình Đại Sứ Tomokid (Affiliate)

Những sản phẩm sau không được tính hoa hồng cho người giới thiệu: